Floor
 0.16
24h %
-5.88%
Listed #
1,400
Owners #
4,110
Items #
10,000

Floor

Blissful Joliot

V1 2765
V2 3479

0.16 (0.0142)


2MV7

Optimistic Goldstine

V1 8859
V2 5911

0.16 (0.036)


2MV7

Nostalgic Ardinghelli

V1 8293
V2 8339

0.16 (0.034)


2MV7

Sad Varahamihira

V1 7471
V2 6847

0.16 (0.031)


2MV7

Nostalgic Leavitt

V1 5283
V2 9048

0.16 (0.037)


2MV7

Frosty Spence

V1 9025
V2 5674

0.16 (0.037)


2MV7

Gallant Blackwell

V1 8805
V2 8956

0.16 (0.037)


9YJZ

Nostalgic Bhaskara

V1 5712
V2 9156

0.17 (0.045)


9UWY

Vigilant Mccarthy

V1 3665
V2 3495

0.17 (0.018)


5Y6W

Wizardly Carson

V1 4753
V2 8178

0.18 (0.048)


YFUK

Keen Dubinsky

V1 6260
V2 9743

0.18 (0.057)


5Y6W

Elated Carson

V1 4495
V2 7574

0.26 (0.133)


FTYM

Upbeat Bardeen

V1 5613
V2 9089

0.28 (0.2)


5Y6W

Sleepy Easley

V1 8128
V2 8282

0.29 (0.2)


5Y6W

Sad Swanson

V1 3670
V2 1959

0.3 (0.099)


5F9S

Musing Leavitt

V1 9925
V2 5907

0.3 (0.27)


9YJZ

Dazzling Borg

V1 7193
V2 4720

0.3 (0.194)


5F9S

Happy Bohr

V1 7531
V2 5729

0.33 (0.27)


AB9M

Zen Northcutt

V1 6797
V2 5439

0.37 (0.34)


5T6B

Ecstatic Leakey

V1 8801
V2 8938

0.37 (0.45)


5F9S

Cocky Newton

V1 6427
V2 9566

0.37 (0.48)


3NYV

Zealous Fermat

V1 7776
V2 7763

0.37 (0.39)


5F9S

Frosty Vaughan

V1 7652
V2 4825

0.4 (0.49)


3NYV

Reverent Hodgkin

V1 7762
V2 7992

0.44 (0.68)


5SGK

Clever Leavitt

V1 2114
V2 2726

0.44 (0.23)


5SGK

Priceless Carson

V1 8726
V2 8934

0.48 (0.99)


5SQ7

Sharp Hamilton

V1 8549
V2 8655

0.5 (1.08)


8CLR

Practical Bhaskara

V1 9048
V2 6588

0.5 (1.13)


3NYV

Cocky Yalow

V1 6270
V2 6046

0.54 (0.99)


E2HU

Pensive Booth

V1 8783
V2 6152

0.54 (1.38)


58AJ

Hardcore Lichterman

V1 9416
V2 7119

0.54 (1.48)


58AJ

Keen Varahamihira

V1 8689
V2 8507

0.55 (1.45)


EKY5

Wonderful Poitras

V1 7397
V2 5836

0.56 (1.3)


5F9S

Priceless Stallman

V1 2170
V2 2461

0.56 (0.43)


AMRS

Pedantic Snyder

V1 7018
V2 9988

0.57 (1.85)


9CPO

Fervent Lewin

V1 3890
V2 4961

0.59 (1.02)


3NYV

Confident Bose

V1 6245
V2 9467

0.64 (2.48)


FYYM

Epic Carson

V1 5980
V2 9465

0.64 (2.48)


FYYM

Pedantic Euclid

V1 9830
V2 5155

0.69 (3.23)


2Y7P

Kind Gates

V1 7325
V2 6887

0.72 (2.73)


5SGK

Elastic Kowalevski

V1 7486
V2 5961

0.72 (2.79)


5SGK

Nostalgic Mahavira

V1 3846
V2 5698

0.72 (2.13)


5SGK

Zen Kare

V1 2884
V2 3195

0.9 (2.33)


5SGK

Tender Shockley

V1 8476
V2 8725

0.91 (6.57)


GGZ8

Wizardly Shaw

V1 5666
V2 9141

1.0 (9.14)


97V4

Frosty Zhukovsky

V1 6853
V2 9875

1.0 (9.88)


97V4

Youthful Panini

V1 7171
V2 5094

1.03 (7.83)


APIH

Nifty Golick

V1 8658
V2 8669

1.04 (9.75)


B93G

Orderbook

Price Listed Total Value
0.2 11 1.8
0.3 7 2.1
0.4 5 1.9
0.5 5 2.4
0.6 8 4.5
0.7 6 4.1
0.9 2 1.8
1.0 3 3.0
1.1 7 7.4
1.3 3 3.8
1.4 13 17.9
1.5 3 4.5
1.6 8 12.8
1.7 6 10.1
1.8 3 5.3
1.9 6 11.4
2.0 11 22.1
2.1 4 8.5
2.2 1 2.2
2.4 7 17.1
Logo NFT Website