Floor
 0.08
24h %
0%
Listed #
1,443
Owners #
3,800
Items #
10,000

Floor

Jolly Banach

V1 9938
V2 6004

0.08 (0.0051)


BVEU

Relaxed Volhard

V1 2817
V2 3467

0.09 (0.0025)


BVEU

Quizzical Easley

V1 5848
V2 5496

0.09 (0.0043)


BVEU

Brave Shtern

V1 6015
V2 5863

0.09 (0.0044)


2SMR

Distracted Poincare

V1 3853
V2 3708

0.09 (0.0028)


2SMR

Hungry Aryabhata

V1 2253
V2 3857

0.1 (0.0039)


BVEU

Romantic Lichterman

V1 7448
V2 6796

0.11 (0.0099)


2SMR

Wizardly Colden

V1 2232
V2 2564

0.11 (0.0034)


BVEU

Stupefied Bell

V1 6145
V2 9379

0.13 (0.021)


DKCH

Gallant Clarke

V1 3427
V2 2705

0.18 (0.02)


2PXD

Gracious Ride

V1 1919
V2 2604

0.18 (0.0152)


2PXD

Hungry Feynman

V1 7120
V2 5992

0.18 (0.042)


8ZUD

Thirsty Perlman

V1 9103
V2 5586

0.18 (0.053)


2PXD

Objective Carson

V1 4319
V2 2386

0.19 (0.03)


BVEU

Stoic Jang

V1 5253
V2 7425

0.19 (0.051)


3JAC

Objective Lamarr

V1 4527
V2 2542

0.21 (0.042)


BVEU

Thirsty Mendeleev

V1 1434
V2 985

0.21 (0.0133)


75VF

Goofy Villani

V1 966
V2 497

0.23 (0.0118)


9UWY

Dreamy Jepsen

V1 9133
V2 6684

0.24 (0.126)


6UDS

Hardcore Curran

V1 3397
V2 3985

0.25 (0.062)


BVEU

Frosty Perlman

V1 4732
V2 8000

0.26 (0.141)


BVS9

Competent Payne

V1 607
V2 1329

0.29 (0.032)


BVEU

Infallible Haibt

V1 1476
V2 1290

0.31 (0.044)


HDAD

Stoic Engelbart

V1 9437
V2 7150

0.31 (0.28)


HDAD

Wonderful Brahmagupta

V1 2202
V2 4051

0.31 (0.121)


HDAD

Amazing Villani

V1 2985
V2 1853

0.31 (0.089)


HDAD

Practical Keller

V1 6608
V2 6240

0.31 (0.197)


HDAD

Naughty Galileo

V1 5493
V2 9079

0.31 (0.27)


6N9V

Frosty Shirley

V1 4265
V2 4039

0.31 (0.127)


HDAD

Elastic Jang

V1 8307
V2 8729

0.31 (0.26)


HDAD

Nifty Bose

V1 601
V2 602

0.31 (0.0179)


HDAD

Keen Shaw

V1 6700
V2 9894

0.31 (0.29)


6N9V

Fervent Wescoff

V1 5153
V2 6824

0.31 (0.2)


498Y

Friendly Proskuriakova

V1 9458
V2 7332

0.31 (0.28)


HDAD

Zen Brahmagupta

V1 6040
V2 9382

0.31 (0.28)


HDAD

Practical Galileo

V1 1150
V2 675

0.34 (0.045)


24DA

Wizardly Nightingale

V1 1144
V2 765

0.34 (0.045)


24DA

Amazing Johnson

V1 4787
V2 3252

0.35 (0.21)


H96Y

Adoring Keller

V1 3836
V2 3607

0.39 (0.23)


4MQ7

Nostalgic Shirley

V1 1807
V2 2046

0.42 (0.152)


TJM8

Quirky Perlman

V1 7869
V2 8063

0.43 (0.64)


5SGK

Infallible Babbage

V1 7582
V2 6103

0.43 (0.6)


FCAH

Tender Wilson

V1 2731
V2 2887

0.43 (0.23)


5SGK

Determined Poincare

V1 7727
V2 5432

0.43 (0.61)


5SGK

Ecstatic Lovelace

V1 6532
V2 9819

0.43 (0.78)


5SGK

Awesome Wilson

V1 7485
V2 6027

0.43 (0.59)


5SGK

Elastic Kowalevski

V1 7486
V2 5961

0.43 (0.59)


5SGK

Confident Feynman

V1 3357
V2 2650

0.45 (0.31)


TJM8

Orderbook

Price Listed Total Value
0.1 9 0.9
0.2 10 2.0
0.3 16 4.8
0.4 12 4.9
0.5 7 3.3
0.6 7 3.8
0.7 10 6.9
0.8 3 2.2
0.9 10 9.0
1.0 1 1.0
1.1 30 31.8
1.2 1 1.2
1.3 2 2.5
1.4 11 15.3
1.5 3 4.4
1.6 7 11.2
1.7 5 8.4
1.8 5 8.9
1.9 8 15.2
2.0 1 2.0
Logo NFT Website