Logo Flippies 0.76Trusting Perlman


Trusting Perlman

Standard Rank (v1): 247
Statistical Rank (v2): 170

10.0

Price / Rarity (v1): 8.02
Price / Rarity (v3): 247.0

View on


Flip Analysis


SP based on lowest price / rarity item: 1.73 - 2.04 (-79.6%)

SP based on next rarer item: 8.49 (-15.1%)


Assumptions: Selling 15% cheaper than the lowest price over rarity item (v3) or next rarer item (v3) excluding fee.


Cheapest Higher Rarity Items


Keen Feynman

v1: 168
v2: 91

9.99

Awesome Lewin

v1: 181
v2: 104

10.0

Fervent Noether

v1: 99
v2: 52

15.0

Cranky Euclid

v1: 88
v2: 22

20.0

Musing Williams

v1: 130
v2: 78

20.0

Dazzling Brahmagupta

v1: 180
v2: 87

25.0

Elastic Snyder

v1: 204
v2: 121

25.0

Affectionate Jepsen

v1: 82
v2: 20

28.0

Fervent Fermi

v1: 151
v2: 68

31.0

Keen Brahmagupta

v1: 193
v2: 96

38.88

Confident Elion

v1: 211
v2: 77

40.0