Logo Flippies 0.76Hopeful Mccarthy


Hopeful Mccarthy

Standard Rank (v1): 346
Statistical Rank (v2): 172

20.0

Price / Rarity (v1): 17.01
Price / Rarity (v3): 2768.0

View on


Flip Analysis


SP based on lowest price / rarity item: 1.55 - 1.82 (-90.9%)

SP based on next rarer item: 6.71 (-66.5%)


Assumptions: Selling 15% cheaper than the lowest price over rarity item (v3) or next rarer item (v3) excluding fee.


Cheapest Higher Rarity Items


Competent Blackwell

v1: 296
v2: 229

7.9

Keen Feynman

v1: 168
v2: 91

9.99

Boring Clarke

v1: 258
v2: 106

10.0

Awesome Lewin

v1: 181
v2: 104

10.0

Trusting Perlman

v1: 247
v2: 170

10.0

Fervent Noether

v1: 99
v2: 52

15.0

Happy Goldberg

v1: 232
v2: 265

16.0

Condescending Proskuriakova

v1: 307
v2: 112

16.299999

Cranky Euclid

v1: 88
v2: 22

20.0

Musing Williams

v1: 130
v2: 78

20.0

Dreamy Liskov

v1: 216
v2: 305

20.0

Jolly Rosalind

v1: 183
v2: 278

20.0