Logo Flippies 0.76Epic Chebyshev


Epic Chebyshev

Standard Rank (v1): 3901
Statistical Rank (v2): 4977

1.47

Price / Rarity (v1): 2.26
Price / Rarity (v3): 15.8

View on


Flip Analysis


SP based on lowest price / rarity item: 0.64 - 0.75 (-49.0%)

SP based on next rarer item: 0.76 (-48.3%)


Assumptions: Selling 15% cheaper than the lowest price over rarity item (v3) or next rarer item (v3) excluding fee.


Cheapest Higher Rarity Items


Jovial Mcnulty

v1: 4514
v2: 2469

0.89

Nervous Albattani

v1: 3808
v2: 3302

0.98

Trusting Johnson

v1: 4263
v2: 4514

0.99

Wonderful Benz

v1: 2714
v2: 3463

0.99

Nifty Blackwell

v1: 2777
v2: 2794

1.0

Clever Chaplygin

v1: 3903
v2: 4975

1.0

Epic Edison

v1: 3366
v2: 4551

1.0

Priceless Euler

v1: 1607
v2: 2129

1.0

Nostalgic Elion

v1: 4687
v2: 3045

1.0

Nostalgic Chandrasekhar

v1: 3228
v2: 3682

1.0

Vibrant Khorana

v1: 3122
v2: 3618

1.0

Nostalgic Wilson

v1: 2716
v2: 2294

1.1