Logo Flippies 0.76Naughty Perlman


Naughty Perlman

Standard Rank (v1): 21
Statistical Rank (v2): 3914

View on


Flip Analysis


SP based on lowest price / rarity item: 0.69 - 0.81

SP based on next rarer item: 0.83


Assumptions: Selling 15% cheaper than the lowest price over rarity item (v3) or next rarer item (v3) excluding fee.


Cheapest Higher Rarity Items


Nervous Albattani

v1: 3808
v2: 3302

0.98

Wonderful Benz

v1: 2714
v2: 3463

0.99

Priceless Euler

v1: 1607
v2: 2129

1.0

Nifty Blackwell

v1: 2777
v2: 2794

1.0

Vibrant Khorana

v1: 3122
v2: 3618

1.0

Nostalgic Chandrasekhar

v1: 3228
v2: 3682

1.0

Nostalgic Wilson

v1: 2716
v2: 2294

1.1

Stoic Pare

v1: 2596
v2: 2226

1.111

Determined Khorana

v1: 3612
v2: 3511

1.2

Priceless Spence

v1: 1788
v2: 2222

1.2

Happy Easley

v1: 2877
v2: 2993

1.38

Friendly Wiles

v1: 3291
v2: 2007

1.4